Bestyrelse

Danske Billedkunstneres Fagforenings bestyrelse består af:

Forperson Signe Klejs
Misja Thirslund Krenchel 
Bent Hedeby Sørensen
Jens Louis Valeur-Jaques
Annette Falk Lund

Bestyrelsen

Medarbejdere

Kontorpersonale:

Søren Rasmussen
Line Arboe
Danny Munk

Kommunikationsmedarbejder:

Kirse Juul Thomsen 

Medarbejdere

DANSKE BILLEDKUNSTNERES FAGFORENING

DBF arbejder for billedkunstnernes erhvervsfaglige interesser og har siden 1981 organiseret professionelle kunstnere inden for billedfaget.

Danske Billedkunstnere ønsker at kunstnernes kompetencer inddrages bredt i samfundslivet og arbejder konstruktivt for en professionel udvikling af det kunstneriske arbejde og fagets rammevilkår.

Målsætningen er at placere billedfaget på arbejdsmarkedet som en profession på linje med andre fag – og at kunstnernes generelle løn- og arbejdsforhold aftales på vilkår, der svarer til hvad der er gældende for de fag, der omgiver det kunstneriske arbejde.

  • DBF informerer løbende medlemmerne om det aktuelle arbejde og sager af interesse for professionelle billedkunstnere.
  • DBF´s årskort giver fri adgang til en række museer og udstillingssteder i ind- og udland.
  • DBF yder bistand til afklaring af juridiske og retslige spørgsmål.
  • DBF arbejder organisatorisk sammen med Dansk Journalistforbund.
  • DBF arbejder for at skabe respekt om billedfaget.

Det forudsætter at kunstnerne medvirker aktivt for at opnå aftaler, der svarer til foreningens krav og ikke udfører gratis eller underbetalt arbejde.

Optagelsesbetingelser og anmodning om optagelse

Kriteriet for medlemskab er:

  • En godkendt kunstnerisk uddannelse, eller
  • At man som autodidakt har billedfaget som hovederhverv.

Studerende optages i elevmedlemskab.

Se i øvrigt under Vedtægter §3.

Ledelse

DBF ledes af Forretningsudvalget, der inklusiv formanden er på fem medlemmer.

Basisudvalget, der udover forretningsudvalgsmedlemmerne består af 5-7 medlemmer bistår Forretningsudvalget i konkrete opgaver.

Forretningsudvalg og Basisudvalg vælges af landsmødet, der afholdes hvert andet år.

DBF's kontor beskæftiger dygtigt personale, der kan træffes i telefontiden.

 

Vedtægter

§1. Stk.1 Navn og formål
Danske Billedkunstneres Fagforening (Danske Billedkunstnere)

Stk.2 Danske Billedkunstnere er en partipolitisk ubunden landsorganisation, der arbejder for en bred faglig organisering af udøvende og skabende kunstnere med det formål at varetage medlemmernes erhvervsfaglige, sociale og uddannelsesmæssige interesser af enhver art herunder- at sikre bedst mulige løn - og ansættelsesforhold ved overenskomster og aftaler.
- at sikre bedst mulige arbejdsforhold, herunder den størst mulige indflydelse på egen arbejdssituation
- at sikre den bedst mulige repræsentation i udvalg og kommissioner, hvor medlemmernes erhvervsforhold og interesser drøftes og behandles
- at fungere som forhandlingsberettiget organisation for udøvende og skabende kunstnere over for arbejdsgivere, offentlige myndigheder, institutioner, organisationer mv.
- at arbejde for en forbedring af kunstakademiuddannelsen samt oprettelse af efter - og videreuddannelse
- at udbygge samarbejdet med beslægtede organisationer på nationalt og internationalt plan
- at arbejde for oprettelsen af eller tilslutning til en statsanerkendt arbejdsløshedskasse for medlemmerne
- at forvalte ophavsretsmidler modtaget fra en Copy-Dan-sektor i overensstemmelse meddriftsregulativ for den pågældende sektor.

§2. Hjemsted og værneting
Organisationen har hjemsted og værneting i Odense Kommune.

§3. Medlemskab
Stk. 1 Som A-medlemmer kan optages personer, der har gennemgået en uddannelse ved et af landets godkendte kunstakademier, personer med tilsvarende udenlandsk eller anden kunstfaglig uddannelse - eller personer der er i erhvervsmæssig beskæftigelse inden for organisationens område. Erhvervsmæssig beskæftigelse betyder at faget udøves som hovedbeskæftigelse.
Stk. 2 Studerende ved landets godkendte kunstakademier kan optages i elevmedlemskab.
Stk.3 Som B-medlemmer kan optages personer, der ønsker at støtte foreningens formål.
Medlemmer, som ikke længere opfylder betingelserne for aktivt medlemskab eller elevmedlemskab, herunder medlemmer som overgår til pension og ikke længere er erhvervsaktive overgår til B-medlemskab
Stk. 4 Som C-medlemmer kan optages personer, der er ansat i virksomheder ejet af foreningen.
Stk. 5 I tvivlstilfælde træffer forretningsudvalget afgørelse om, hvorvidt en person er optagelsesberettiget eller ej, samt henføring til medlemskategori.
Stk. 6 Forretningsudvalget kan nedsætte et udvalg til vurdering af, hvorvidt en ansøger er optagelsesberettiget eller ej, herunder om faget udøves seriøst og kvalificeret.
Stk. 7 A-medlemmer har møde-, tale- og stemmeret og er valgbare til foreningens ledelse. Elevmedlemmer, B- og C-medlemmer har møde- og taleret, men ikke stemmeret og er ikke valgbare.

§4. Ind- og udmeldelse og eksklusion
Stk. 1 Ind- og udmeldelse sker med virkning fra den 1. i en måned.
Stk. 2 Udmeldelse skal ske skriftligt og meddeles foreningen med mindst en måneds varsel. Udmeldelse kan tidligst ske 6 måneder efter indmeldelse.
Stk. 3 Et medlem, der ikke har betalt kontingent i 3 mdr., kan slettes som medlem og kan først genindtræde, når restancen er betalt.
Stk. 4 Et medlem, der åbenbart handler imod foreningens vedtægter eller lovlige beslutninger i kompetente organer, kan ekskluderes.
Stk. 5 Eksklusion foretages af forretningsudvalget, hvor mindst 2/3 udvalgsmedlemmer skal stemme for beslutningen; den har i påkommende tilfælde virkning fra beslutningsdatoen. Den foretagne eksklusion kan indankes for det førstkommende landsmøde.

§5. Medlemskort
Stk. 1 Der udstedes hvert medlem et kort, der sammen med kvittering for indbetalt kontingent gælder som medlemsbevis, og som skal forevises ved landsmøder og andre møder. Medlemsbeviset er personligt og skal afleveres ved udmeldelse eller overflytning til anden fagorganisation.
Stk. 2 Et bortkommet eller beskadiget medlemskort kan erstattes mod et af forretningsudvalget fastsat gebyr.

§6. Kontingent
Stk. 1 Kontingentet for medlemmer fastsættes af landsmødet efter indstilling fra forretningsudvalget.
Stk. 2 Kontingentet kan reguleres med den procentvise stigning i det regulerede pristal.
Stk. 3 Kontingentet opkræves på den af forretningsudvalget fastsatte måde.
Stk. 4 Forretningsudvalget kan undtagelsesvis og kun for en tidsbegrænset periode efter anmodning indrømme et medlem kontingentnedsættelse eller fritagelse.
Stk. 5 Et særskilt med dette formål indkaldt ekstraordinært landsmøde kan træffe beslutning om opkrævning af ekstrakontingent.
Stk. 6 Forretningsudvalget kan i ekstraordinære situationer opkræve forhøjet kontingent. Sådanne beslutninger skal forelægges førstkommende landsmøde til godkendelse.

§7. Organisationens opbygning
Foreningens øverste myndighed er Landsmødet. Foreningen ledes imellem landsmøderne af et forretningsudvalg, der er foreningens bestyrelse. 

§ 8. Stk.1 Landsmøde
Samtlige medlemmer indkaldes til Landsmødet. Stemmeret og valgbarhed har alle fremmødte A-medlemmer.
Stk.2 Ordinært landsmøde afholdes hvert 2. år og afholdes senest i april måned, såfremt ikke andet taler herfor. Dagsorden fastsættes af forretningsudvalget. Dagsorden skal dog mindst indeholde følgende punkter:
0. Valg af dirigent
1. Beretning fra forretningsudvalget og andre udvalg
2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab og status
3. Indkomne forslag
4. Godkendelse af arbejds- og principprogram
5. Fastsættelse af kontingent og bidrag til konfliktfond
6. Godkendelse af budget
7. Valg af forretningsudvalg og hovedbestyrelse
8. Valg af revisorer
9. Eventuelt
Stk. 3 Landsmødet indkaldes med angivelse af foreløbig dagsorden med mindst 4 ugers varsel.
Stk. 4 Forslag, der skal behandles af landsmødet, må være forretningsudvalget i hænde senest 14 dage før landsmødets afholdelse. Endelig dagsorden udsendes til landsmødedeltagerne senest 10 dage før mødets afholdelse.
Stk. 5 Ekstraordinært landsmøde skal afholdes i tilfælde, hvor det er fastsat i vedtægten, og kan afholdes, når forretningsudvalget skønner det nødvendigt, og skal afholdes såfremt 50 medlemmer skriftligt over for forretningsudvalget begærer dette med angivelse af motiveret dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal indkaldelse ske senest 14 dage efter, at begæringen er fremme hos forretningsudvalget. Ekstraordinært landsmøde indkaldes i øvrigt efter samme procedure som for ordinære møder.
Stk. 6 De studerende ved landets godkendte kunstakademier og kunsthåndværkerskoler kan som elevmedlemmer deltage som observatører på Landsmødet.
Stk. 7 Emner, der ikke har været angivet på dagsorden, henvises til forhandling under "eventuelt", hvor der endvidere kan drøftes og vedtages udtalelser; men hvor der ikke kan foretages afstemninger med bindende virkning for medlemmerne eller foreningens ledelse.
Stk. 8 De på landsmødet behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed blandt de stemmeafgivende, med mindre andet foreskrives i vedtægten. Afstemning sker normalt ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt, såfremt 10 landsmødedeltagere eller dirigenten ønsker det. Valg foretages altid ved skriftlig afstemning, såfremt der er flere kandidater til ledig plads.
Stk. 9 Landsmødet kan beslutte, at en sag eller et valg sendes til urafstemning blandt foreningens stemmeberettigede medlemmer, samt afstikke regler for urafstemningens afvikling. Kun medlemmer, der ikke er i restance på dagen for udsendelse til urafstemning, kan deltage i urafstemningen.

§ 9. Stk.1 Forretningsudvalget
Forretningsudvalget er foreningens bestyrelse og består af 5 medlemmer, der vælges af landsmødedeltagerne for 4 år ad gangen på ordinære landsmøder. Der vælges henholdsvis 2 medlemmer og 3 medlemmer hvert 4 år.
(Ved første valg i 2006 vælges 2 medlemmer herunder formanden for 4 år, de 3 øvrige for 2 år. Denne bestemmelse udgår når den forældes)
Der vælges en formand for 4 år på ordinære landsmøder.
Genvalg kan finde sted. Kandidater til forretningsudvalget anmeldes senest 14 dage før landsmødet. I den foreløbige dagsorden skal være angivet antallet af ledige pladser, samt hvorvidt forretningsudvalgsmedlemmer på valg genopstiller. Er der ikke anmeldt kandidater til alle ledige pladser, kan opstilling ske på landsmødet. Er der opstillet flere kandidater end der er ledige pladser, er de kandidater, der får flest stemmer, valgte; de øvrige er suppleanter i stemmerækkefølge. Afgår et udvalgsmedlem uden for tur, indtræder suppleanten i den resterende del af vedkommendes valgperiode. I tilfælde af stemmelighed mellem to kandidater foretages omvalg blandt de pågældende. Afgår formanden i utide konstituerer forretningsudvalget sig med en fungerende formand frem til næste ordinære landsmøde. En anmeldt kandidat er valgbar uden at være til stede på Landsmødet, hvis vedkommende har givet sit skriftlige samtykke.
Stk.2 Forretningsudvalget har ansvar for og leder foreningens virksomhed i overensstemmelse med vedtægterne og de af landsmødet trufne beslutninger. Forretningsudvalget træffer afgørelse i alle anliggender, der ikke er henlagt til landsmødet eller udvalg.
Stk.3 Forretningsudvalget samles så ofte foreliggende sager gør det ønskeligt. Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når 3 medlemmer er tilstede, og afgørelser træffes normalt ved almindelig stemmeflerhed. Forretningsudvalget fastsætter i øvrigt hvert år på sit første og konstituerende møde efter nyvalg en forretningsorden.
Stk.4 Forretningsudvalget har over for landsmødet ansvaret for foreningens administration og fører tilsyn med sekretariatets drift.
Stk.5 Formanden
Formanden leder forretningsudvalgets arbejde og tegner foreningen udadtil. Formanden er sekretariatets daglige leder og har bemyndigelse til at uddelegere opgaver til sekretariatet eller andre tillidsfolk. Dispositioner skal ske i overensstemmelse med vedtægten og Forretningsudvalgets vedtagelser.

§10. Udvalg
Stk. 1 Forretningsudvalget kan af sin midte nedsætte stående udvalg til varetagelse af særlige, afgrænsede områder. Sådanne udvalgs ansvar og kompetence fastlægges af forretningsudvalget.
Stk. 2 Forretningsudvalget kan herudover nedsætte sådanne andre udvalg eller arbejdsgrupper, bestående af såvel medlemmer som ikke-medlemmer, som det måtte finde ønskeligt for på bedst mulige måde at varetage foreningens tarv og opgaver.
Stk. 3 Udgifter i forbindelse med udvalgenes arbejde, herunder møde- og rejseudgifter, dækkes af foreningen efter forretningsudvalgets nærmere bestemmelser.

§11. Stk.1 Basisudvalget
Basisudvalget består af forretningsudvalget samt yderligere 5-7 medlemmer, der vælges af landsmødedeltagerne for to år ad gangen på ordinære landsmøder. Genvalg kan finde sted. Valgprocedure følger i øvrigt de samme regler som for valg til forretningsudvalget.
De valgte medlemmer af Basisudvalget er suppleanter til Forretningsudvalget i den rækkefølge, deres stemmeantal angiver. Er der ikke minimum 5 kandidater til Basisudvalget, bortfalder det, og kandidaterne vælges alene som suppleanter til Forretningsudvalget.

Stk. 2 Basisudvalgets medlemmer fungerer som ambassadører for foreningen og kan udføre konkrete opgaver efter aftale med Forretningsudvalget.
Stk. 3 Forretningsudvalget har ansvaret for, at Basisudvalget indkaldes mindst en gang om året. Basisudvalget fastlægger selv sin forretningsorden.

§12. Stk.1 Personale
Forretningsudvalget ansætter og afskediger personale. De nødvendige lønnede arbejdsopgaver defineres af Forretningsudvalget og personalet ledes i det daglige af formanden.

§13. Protokol
Stk. 1. Såvel over forretningsudvalgets som udvalgenes møder føres en kortfattet beslutningsprotokol, som har gyldighed, når den er godkendt.
Stk. 2 . Udskrift af protokollen tilsendes mødedeltagerne til orientering og stilles til rådighed for medlemsorientering.

§14. Stk.1 Tegning og prokura
Foreningen tegnes af forretningsudvalget eller af Formanden sammen med en medarbejder der er tildelt prokura på forretningsudvalgets vegne.
Stk.2 Forretningsudvalget kan meddele prokura.
Stk.3 Ved økonomiske dispositioner i forbindelse med løbende forretninger i henhold til vedtaget budget, tegnes foreningen af en medarbejder med prokura.
Stk.4 Ved særlige økonomiske dispositioner som erhvervelse, pantsætning eller salg af fast ejendom tegnes foreningen af forretningsudvalget.

§15. Regnskab og revision
Stk. 1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2 Regnskabet revideres af en af forretningsudvalget antaget statsautoriseret eller registreret revisor samt en på landsmødet valgt kritisk revisor.
Stk. 3 Revideret årsregnskab og status forelægges forretningsudvalget og derefter landsmødet til godkendelse.

§16. Medlemsorientering
Stk. 1 Forretningsudvalget har pligt til løbende at orientere medlemmerne om foreningens drift.
Stk. 2 Der kan nedsættes en redaktionskomité, for hvilken landsmødet, evt. i form af en vedtægt, fastlægger retningslinierne.
Stk. 3 Forretningsudvalget ansætter efter samråd med redaktionskomitéen det nødvendige personale.

§17. Overenskomstforhold
Stk. 1 Overenskomster og aftaler forhandles af forretningsudvalget eller af et særligt nedsat forhandlingsudvalg. Aftaler skal vedtages enten på et landsmøde eller ved urafstemning før de har bindende virkning for foreningens medlemmer. Vedtagelse på et landsmøde kræver, at aftalen har været angivet i og vedlagt den udsendte dagorden, samt at mindst 2/3 af de stemmeafgivende stemmer for forslaget.
Stk. 2 Forretningsudvalget kan på medlemmernes vegne indgå overenskomster om udnyttelse af værker, til hvilke medlemmerne i henhold til ophavsretslovgivningen eller på andet grundlag har rettigheder, og om vilkårene herfor. Medlemmerne er forpligtede til at overholde de af foreningen indgåede aftaler, herunder aftaler om brug af ophavsretligt beskyttet indhold, som medlemmerne har ophavsretten til.

Stk. 3 I kraft af medlemskabet overdrager ethvert medlem til foreningen en ikke-eksklusiv ret til på medlemmets vegne at indgå aftaler om og opkræve vederlag for brug af ophavsretligt beskyttet indhold i henhold til foreningens beslutninger inden for de til enhver tid gældende formålsbestemmelser. Overdragelsen gælder i det omfang, medlemmet har de pågældende rettigheder i behold. Medlemmet bemyndiger foreningen til at foretage ethvert retligt eller faktisk skridt i forbindelse med varetagelsen af denne ret. Foreningen kan på medlemmets vegne påtale enhver krænkelse af disse rettigheder. Foreningen kan indgå repræsentationsaftaler med tilsvarende udenlandske organisationer. Foreningen kan overlade forvaltningen af de i denne bestemmelse angivne aftaler eller dele heraf til andre organisationer, herunder foreninger under Copydan. Overdragelsen omfatter bl.a. rettigheder til brug, som varetages af de kollektive forvaltningsorganisationer, såsom Copydan-foreningerne, som foreningen er medlem af. Medlemmerne har ret til at få oplyst, på hvilke områder der er indgået aftaler."

Stk. 4 Beslutning om iværksættelse eller ophør af konflikt tages af forretnings-udvalget i henhold til mandat fra landsmødet.
Stk. 5 Ethvert medlem har pligt til at overholde indgåede overenskomster samt beslutning om iværksættelse eller ophør af konflikt. Et medlem kan således ikke tage arbejde på ringere vilkår end fastsat i overenskomsten.
Stk. 6 Hvis overenskomst ikke findes på det pågældende område skal medlemmet ved ansættelse betinge sig foreningens medvirken ved fastsættelsen af løn- og ansættelsesvilkår.

§18. Konfliktfond
Stk. 1 Der kan oprettes en særlig fond til støtte for medlemmer i arbejdskonflikt.
Stk. 2 Fondens midler tilvejebringes ved henlæggelser af et af landsmødet vedtaget særligt bidrag, der opkræves sammen med kontingentet.
Stk. 3 Regler for anbringelse af fondens midler og udbetaling af understøttelsesmidler fastsættes af forretningsudvalget.

§19. Vedtægtsændring
Stk. 1 Forslag til ændringer i vedtægterne kan forelægges ethvert landsmøde under forudsætning af, at ændringsforslaget har været angivet i den udsendte dagsorden.
Stk. 2 Vedtagelse af ændring kræver, at mindst 2/3 af de stemmeafgivende stemmer for forslaget.

§20. Opløsning
Stk. 1 Forslag til opløsning af foreningen skal vedtages med 2/3 stemmeflertal på to på hinanden følgende landsmøder med mindst 1 måneds mellemrum mellem første og anden forsamling. Indvarsling sker efter samme procedure som for ordinære landsmøder.
Stk. 2 Ved opløsning træffer det herom endeligt besluttende landsmøde bestemmelse om anvendelse af foreningens midler i overensstemmelse med foreningens formål.

Regler for urafstemning, vedtaget på DBF's delegeretforsamling 1986
1. Forslag/overenskomster skal senest udsendes 10 dage før sidste frist for indsendelse af stemmesedler, med nøjagtig redegørelse for afstemningsreglerne.
2. Stemmeberettigede er A-og C-medlemmer, der ikke er i restance (skyldig mere end 2 mdrs. kontingent). Medlemmer, der har afdragsordninger m.h.t. afvikling af kontingentrestance har ikke stemmeret. Opgørelsen over stemmeberettigede foretages 3 dage før udsendelsen af forslag og stemmesedler.
3. Et forslag udsendt til urafstemning kan kun forkastes, såfremt mere end 50% af de stemmeberettigede stemmer imod.
4. Opgørelsen af stemmeberettigede samt optælling af afgivne stemmer foretages af et valgnævn på 3 personer (plus suppl.) valgt for 2 år på landsmødet.

Vedtægterne er sidst revideret på ordinært landsmøde den 14. april 2018.